Читалище „Съвременник-1986”

БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ ДНЕС - това е мотото, което определя съвременния облик на читалище „Съвременник-1986”.

Основната ни цел е изграждане на условия за присъединяване на общността към модерните глобални ценности на нашето съвремие чрез задоволяване потребностите на гражданите свързани с:

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града;
2. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
3. осигуряване на достъп до информация.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • В 21-ви век, в ерата на информационните технологии, уеб сайтът представлява лицето, визитната картичка на културната организация. Добрият дизайн, изчерпателната и структурирана информация, цялостната визия на уеб сайта играят важна роля за повишаване на интереса към институцията „Читалище”. Публичността и прозрачността на дейностите на НЧ „Съвременник-1986” ще бъдат фактор за привличане и изява на нови професионални артисти от различните сфери на изкуството и културата. Ще се приобщят нови публики към класическата и модерна култура. Подобрената видимост ще спомогне за по-добрата разпознаваемост и присъствие на читалището в културния живот чрез глобалната мрежа.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Бъдещето на културата предполага нови форми и политики на презентиране, които да променят актуалните в момента. Изграждането на нов иновативен уебсайт ще даде възможност за творческа мобилност и една съвременна форма на културно изразяване. Всички събития, които се презентират в читалищната среда (литературни срещи, премиери на нови български книги, изложби на български художници, мултижанрови пърформънси, уъркшопове и др.) могат да бъдат качени на сайта и да бъдат достъпни за публики, които не могат да присъстват на събитията. Така би се разширил обсега на културно разпространение не само в района, в който е разположено читалището, но и в регионален, национален и международен мащаб.
  Една от дейностите на читалището е самодейната. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през целия живот, като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно съдържание. Много важна характеристика на любителското изкуство е, че от една страна, чрез него се създават предпоставки за професионална квалификация и реализация в областта на културата, а от друга – се възпитава публика, която да има потребност от участие в обществения културен живот.
  Сайта би дал възможност за културна и социална интеграция на етнокултурни (традиционни и нови), на социално изключени групи, хора с увреждания, възрастни хора и други групи в неравностойно положение.