Електронна библиотека по архивистика и документалистика

Казвам се Давид Нинов. От 2006 г. заедно с проф. д-р Андриана Нейкова работим върху създаването на Електронна библиотека по архивистика и документалистика. Същата от м. октомври 2009 година е базирана в интернет среда на адрес: http://electronic-library.org/content/index.php Електронната библиотека по архивистика и документалистика се утвърди като важен културно-образователен инструмент. Това е първата по рода си отраслова електронна библиотека включваща над 250 пълнотекстови заглавия. Чрез нея читателят може да се запознае с редица статии, студии и монографии, посветени на проблемите, свързани с възникването, развитието и утвърждаването на архивистиката и документалистиката като научно-практическо познание в системата на хуманитарните дисциплини. Тематичния обхват на голяма част от предложените публикации фокусира вниманието върху миналото, настоящото и бъдещото битие на родното ни архивно дело и традиции, но не са малко материалите, отразяващи постиженията на водещите архивни школи по света. Съществен елемент от библиотеката са и цифровизираните справочници на отделни структурни звена от националната ни архивна мрежа, благодарение на които информацията за състава и съдържанието на Националния архивен фонд на Република България е общодостъпна. А чрез дигитализираните документални издания потребителят има възможност да се докосне до свидетелствата от миналото, в част от които задълбочено би могъл да вникне благодарение на наличната историопис.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Наличният към момента сайт на Електронната библиотека по архивистика и документалистика (http://electronic-library.org/content/index.php), се нуждае от редица подобрения, насочени най-вече към подобряване на неговата структура и създаване на пънотекстова база от данни. Последната в значителна степен ще подобри функционалността на предложеното за финансиране начинание.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • През 2011 г. Редакторският екип на «ЗА КУЛТУРА» — http://zakultura.info — специализиран уебкаталог за литература, култура, изкуство, хуманитаристика и образование оцени сайта на Електронната библиотека по архивистика и документалистика като значим и му направи регистрация с цел по-добър достъп от страна на интернет потребителите. Според данните, предоставени от сървъра, където се помещава http://electronic-library.org/content/index.php броят ползватели, посетили Електронната библиотека по архивистика и документалистика повече от веднъж за периода 2010–март 2013 г. са като следва: 2010 г. — 8801; 2011 г. — 15 793; 2012 г. — 20 778; март 2013 г. — 6443. Общия брой посещения за същия период са: 2010 г. — 11 901; 2011 г. — 22 517; 2012 г. — 30 381; март 2013 г. — 8947. Държави, от които се посещава http://electronic-library.org/content/index.php. — 2010 г. България, Русия, Беларус, Украйна, Германия; 2011 г. — България, Русия, Гърция, Германия; 2012 г. — България,