Народно читалище „ Заря 1902г.” - село Вакарел

Целите на Народно читалище „ Заря 1902г.” с. Вакарел са да създава и разпространява сред жителите на с. Вакарел културни ценности. Да се изявява като информационен посредник между населението от една страна, администрацията на местно и национално ниво, бизнеса и обществени и неправителствени организации от друга. Да осигури достъп на широка част от населението до новите информационни технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване. Да работи сред младите хора, като подпомага цялостното им изграждане като хармонично развити личности.

След идентификация, документиране и изследване на местното материално и нематериално културно наследство нашата цел е да го съхраним и популяризираме превръщайки го в културен продукт с местно и национално значение поставяйки на първо място неговата автентичност и произход непознати в частност на местната, но и на националната и световна общественост.

Смятаме, че световните образци на българската култура са започнали със знанията за самобитното народно творчество, черпейки с пълни шепи от извора. Не случайно читалището като културна институция е включено в регистъра на най добрите практики за опазване на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Систематизирана и организирана на едно място информация за местното културно историческо наследство практически не съществува. Това е причина и за непознаването историята на местния край от местната общност. С въвеждането на новата услуга или новият начин с който ще извършваме комуникацията с настоящите и бъдещи потребители ще ни направи по видими, открити и мобилни. Идеята за информация за местното културно наследство ще се превърне в инструмент за развитие. Самото и популяризиране в Интернет пространството е предпоставка за повишаване интереса, чувствителността и осведомеността на местната публика .Ще успеем да интегрираме културното си наследство в управлението на общината и региона, ще увеличим посещенията в региона. С опазването и експонирането на културното наследство, потенциала за повишаване качеството на живот било то в социален, духовен или икономически аспект се увеличава.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Смисълът е в достъпността и известността на автентичното ни културно наследство .

    Създаването на дигитална библиотеката с организирано местно е - съдържание с което да опазим, развием и популяризираме местното – историческо и културно наследство и превръщането му във фактор за сближаване и удовлетворяване на духовните потребности за утвърждаване идентичността на местната общност е от съществено значение за формирането на политика за опазване културно – историческото наследство на местната , а от там и на Българската култура. Защото извора е българското село с неповторимия си колорит, който не може да бъде пренебрегнат. Опазването на селищната история, местата на общуване, родствените връзки, културата, празничната система, занаятите, храненето , езика, художествено-изпълнителско изкуство , обичаи , обреди и празненства ,знания отнасящи се до природата и вселената, легенди, знания и умения, свързани с традиционните занаяти и др. Ако не успеем да го направим сега други ще го направят вместо нас.